Špeciálno-pedagogické vyšetrenie

Pre materské školy:

Špeciálno-pedagogický screening u detí predškolského veku:
Psychologické/špeciálno-pedagogické vyšetrenie pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní:

Pre základné školy:

Špeciálno-pedagogické vyšetrenie:
Špeciálno-pedagogická depistáž: