Novinky

 
V zmysle zákona č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony platný od 1. septembra 2023, je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o odborné (psychologické, špeciálno-pedagogické, logopedické)  vyšetrenie Dodatok ku charakteristike
 

Zmena priezviska Mgr. Barbory Molčanovej
Oznamujeme, že Mgr. Molčanová zmenila priezvisko na
Mgr. Kapitančíková.

V rámci transformácie poradenského systému v rezorte školstva, na základe Potvrdenia MŠVVaŠ SR č. 2022/13899:7-A 2101, sa s účinnosťou
od 1.1.2023
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie mení na:
CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE (CPP),
ktoré bude poskytovať odbornú činnosť – v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 – vo vzťahu ku klientele detí a žiakov od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

 Od 1.9.2022 Mgr. Slavomíru Demčákovú zastupuje Mgr. Barbora Molčanová


          Od 1.1.2019 zmena adresy pre elektronickú komunikáciu na centrum@cpppapsb.sk

O nás

Niekedy ste nás poznali ako Pedagogicko-psychologickú poradňu, od 1. 9. 2008 do 31.12.2022 sme funguvali pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov. V rámci transformácie poradenského systému v rezorte školstva sa od 1.1.2023 meníme na Centrum poradenstva a prevencie. Naším zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Prešove.

V centre nášho záujmu je podpora optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho i sociálneho vývinu detí a mládeže vo veku od 2 rokov do ukončenia prípravy na povolanie. V prípade záujmu ponúkame deťom a mládeži komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby a ich rodičom, učiteľom a vychovávateľom poradenský servis.

Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu.

Stretnete sa u nás s priateľským, dôverným, na klienta orientovaným prístupom tímu profesionálov – psychológov, špeciálnych pedagógov, poradcov v kariérnom vývine a špecialistov na prevenciu sociálno-patologických javov.

Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú bezplatné.
Telefonický kontakt pre základné informácie: 051/452 2536

ZÁSADY NAŠEJ PRÁCE

Diskrétnosť – zachovávame mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných od klienta a jeho zákonného zástupcu. Poskytovanie informácií o klientovi iným osobám alebo inštitúciám je možné výhradne so súhlasom klienta (zákonného zástupcu), ak platná legislatíva neustanovuje inak.

Podpora – snažíme sa, aby mal klient z nášho konania maximálne dobro, zaujímame sa o klienta, usilujeme sa ho podporiť a poskytnúť mu našu starostlivosť a pochopenie.

Úcta – prejavujeme voči klientovi z našej strany slušnosť, taktnosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť v jednaní. Naše služby poskytujeme rovnoprávne všetkým klientom, bez ohľadu na ich duševné, rasové, fyzické, náboženské či iné odlišnosti.

Rešpekt – rešpektujeme klienta ako samostatnú a nezávislú osobnosť, ktorá sa môže slobodne rozhodnúť, či nám poskytne dôverné informácie, prípadne, či prijme nami navrhované postupy a doporučenia pri riešení vzniknutého problému.

PRÁVA KLIENTOV

Máte právo byť oboznámení s priebehom, cieľom a výsledkom vyšetrenia vášho dieťaťa, konzultácie, či inej služby, ktorú prostredníctvom nás využívate. Máte právo požiadať, aby všetky postupy zamerané na pomoc vášmu dieťaťu, boli s vami konzultované.