Novinky

OZNAM

Riaditeľstvo Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove oznamuje všetkým klientom, vzhľadom na prijaté opatrenia proti šíreniu koronavírusu, že psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické vyšetrenia, psychoterapie, reedukácie budú realizované  iba za podmienok:

  1. Predloženie negatívneho covid testu rodiča/zákonného zástupcu, ktorý sprevádza na vyšetrenie dieťa do 10 rokov.
  2. Predloženie negatívneho covid testu rodiča/zákonného zástupcu a dieťaťa nad 10 rokov.
  3. Predloženie negatívneho covid testu klienta nad 18 rokov.
  4. Negatívny covid test nesmie byť starší ako 7 dní.

Konzultácie, poradenstvo a terapie online naďalej  poskytujeme klientom, rodičom, zákonným zástupcom telefonicky v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 na služobných tel. číslach zverejnených nižšie.

Riaditeľ: Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková   0918 990 566

Mgr. Slavomíra Demčáková 0918 504 548

PhDr. Zuzana Kmecová 0918 505 882

Mgr. Ľuboš Lukáč  0918 640 971

PhDr. Alena Kollárová, PhD.  0907 061 819  

PhDr. Jana Takáčová 0917 996 120

Mgr. Marián Terifaj 0918 504 061

           Mgr. Barbora Molčanová, Mgr. Monika  Angelovičová  0918 504 307


     

          Od 1.1.2019 zmena adresy pre elektronickú komunikáciu na centrum@cpppapsb.sk

O nás

Niekedy ste nás poznali ako Pedagogicko-psychologickú poradňu, od 1. 9. 2008 fungujeme pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov. Naším zriaďovateľom je Okresný úrad Prešov.

V centre nášho záujmu je podpora optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho i sociálneho vývinu detí a mládeže vo veku od 2 rokov do ukončenia prípravy na povolanie. V prípade záujmu ponúkame deťom a mládeži komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby a ich rodičom, učiteľom a vychovávateľom poradenský servis.

Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu.

Stretnete sa u nás s priateľským, dôverným, na klienta orientovaným prístupom tímu profesionálov – psychológov, špeciálnych pedagógov, poradcov v kariérnom vývine a špecialistov na prevenciu sociálno-patologických javov.

Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú bezplatné.
Telefonický kontakt pre základné informácie: 051/452 2536

ZÁSADY NAŠEJ PRÁCE

Diskrétnosť – zachovávame mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných od klienta a jeho zákonného zástupcu. Poskytovanie informácií o klientovi iným osobám alebo inštitúciám je možné výhradne so súhlasom klienta (zákonného zástupcu), ak platná legislatíva neustanovuje inak.

Podpora – snažíme sa, aby mal klient z nášho konania maximálne dobro, zaujímame sa o klienta, usilujeme sa ho podporiť a poskytnúť mu našu starostlivosť a pochopenie.

Úcta – prejavujeme voči klientovi z našej strany slušnosť, taktnosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť v jednaní. Naše služby poskytujeme rovnoprávne všetkým klientom, bez ohľadu na ich duševné, rasové, fyzické, náboženské či iné odlišnosti.

Rešpekt – rešpektujeme klienta ako samostatnú a nezávislú osobnosť, ktorá sa môže slobodne rozhodnúť, či nám poskytne dôverné informácie, prípadne, či prijme nami navrhované postupy a doporučenia pri riešení vzniknutého problému.

PRÁVA KLIENTOV

Máte právo byť oboznámení s priebehom, cieľom a výsledkom vyšetrenia vášho dieťaťa, konzultácie, či inej služby, ktorú prostredníctvom nás využívate. Máte právo požiadať, aby všetky postupy zamerané na pomoc vášmu dieťaťu, boli s vami konzultované.